Lietošanas noteikumi un privātuma politika

Pārskats

Tīmekļa vietni www.memby.org (turpmāk tekstā - Tīmekļa vietne vai Memby) administrē UAB Membas, sabiedrība, kas sniedz sinhronus un asinhronus mācību pakalpojumus, reģistrācijas numurs: 304822697, juridiskā adrese: Sodžiaus g. 34, Macenių k., LT-90100 Plungės r. (turpmāk tekstā – Virtuālā skola vai Sabiedrība). 

Dati par Sabiedrību tiek apkopoti un glabāti Juridisko personu reģistrā, reģistra pārzinis ir valsts uzņēmums "Reģistru centrs". Sabiedrības PVN reģ. numurs ir LT100007725718.

Izmantojot Tīmekļa vietni, jūs piekrītat Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumiem, kas izklāstīti turpmāk tekstā. Ja jūs nepiekrītat šiem noteikumiem, diemžēl jūs nevarat izmantot Tīmekļa vietni un tās sniegtos pakalpojumus.

Ja jums ir kādi jautājumi par Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumiem, privātuma politiku vai sīkdatņu politiku, varat sazināties ar mums pa e-pastu info@memby.org vai pa tālruni +370 620 26987. Jūs varat arī sazināties ar Sabiedrību, izmantojot interaktīvo tērzēšanas logu, saiti, uz kuru mēs nodrošinām Tīmekļa vietnē.

Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumi

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šie noteikumi ir rakstisks dokuments, kas tiek uzskatīts par vienošanos starp Virtuālo skolu un jums (turpmāk tekstā - Lietotājs) par Tīmekļa vietnes izmantošanu, kā arī noteikumi, kas visiem Lietotājiem, kuri apmeklē un/vai izmanto Tīmekļa vietni un/vai kādu no tās pakalpojumiem, ieskaitot Lietotājus, kuri nav pabeiguši reģistrāciju, ir jāievēro (turpmāk kopā saukti Noteikumi).

1.2. Šo Noteikumu nolūkā:

1.2.1. "Tīmekļa vietnes izmantošana" ir visas un jebkuras darbības, ko Lietotājs veic, piekļūstot Tīmekļa vietnei, izmantojot telekomunikāciju tīklus, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar tīmekļa pārlūkprogrammām (Internet Explorer, Firefox, Opera utt.);

1.2.2. "Pakalpojumi" ir visu un jebkuru darbību veikšana, ko Lietotājs var veikt Tīmekļa vietnē, ieskaitot Tīmekļa vietnes pārlūkošanu (skatīšanos, lasīšanu utt.), piedalīšanos diskusijās forumā, jautājumu uzdošanu, izmantojot īpašu moduli, kas instalēts Tīmekļa vietnē, reģistrēšanu, komentēšanu un visu citu darbību veikšanu Tīmekļa vietnē.

1.3. Ja vien nav norādīts citādi, Tīmekļa vietnes un Pakalpojumu izmantošana ir maksas pakalpojums. Ja piedāvātais Pakalpojums ir bez maksas, Lietotāji par to tiek informēti atsevišķi Tīmekļa vietnē.

1.4. Lietotājs bez ierunām un neatsaucami apņemas ievērot visas šajos Noteikumos noteiktās prasības, izmantojot Tīmekļa vietni un/vai Pakalpojumus jebkādā veidā un formā. Ja Lietotājs nepiekrīt bez nosacījumiem un neatsaucami uzņemties un izpildīt visas šajos Noteikumos noteiktās saistības, viņš zaudē tiesības izmantot Tīmekļa vietni un/vai Pakalpojumus.

1.6. Jautājumi, kas nav atrunāti šajos Noteikumos, tiek risināti, pamatojoties uz citiem noteikumiem, līgumiem vai citiem dokumentiem (turpmāk – Dokumenti), kas atrodami Tīmekļa vietnē. 1.4. Lietotājs bez ierunām un neatsaucami apņemas ievērot visas šajos Noteikumos noteiktās prasības, izmantojot Tīmekļa vietni un/vai Pakalpojumus jebkādā veidā un formā. Ja Lietotājs nepiekrīt bez nosacījumiem un neatsaucami uzņemties un izpildīt visas šajos Noteikumos noteiktās saistības, viņš zaudē tiesības izmantot Tīmekļa vietni un/vai Pakalpojumus.

2. Lietotāju reģistrācija un personas datu aizsardzība

2.1. Izņemot gadījumus, kas paredzēti 2.2. punktā, Tīmekļa vietnes un Pakalpojumu izmantošana vai pilnīga piekļuve tiem ir iespējama tikai pēc reģistrācijas pabeigšanas Tīmekļa vietnē. Reģistrācija notiek, Tīmekļa vietnē noklikšķinot uz pogas Pieteikties, pēc tam noklikšķinot uz pogas Reģistrēties un ievadot e-pasta adresi un pieteikšanās paroli. E-pasta adrese tiek apstiprināta, kad Lietotājs noklikšķina uz aktīvās saites saņemtajā automātiskajā e-pastā. Pēc e-pasta adreses apstiprināšanas reģistrācija Tīmekļa vietnē tiek turpināta, aizpildot visus obligātos reģistrācijas formas laukus (vārds, uzvārds, tālruņa numurs, statuss sistēmā un skolā (ģimnāzijā)) un fakultatīvos laukus pēc Lietotāja izvēles, tādējādi sniedzot Virtuālajai skolai datus par sevi (turpmāk tekstā – Dati).

2.2. Tīmekļa vietni var izmantot, nepabeidzot 2.1. punktā minēto reģistrāciju un piesakoties Tīmekļa vietnē ar Facebook kontu. Pirmo reizi piekļūstot Tīmekļa vietnei, izmantojot šajā punktā norādītās metodes, tiek izveidots Lietotāja profils, kā tas ir 2.1. punkta gadījumā, un Facebook konta izmantošana vairs nav nepieciešama, lai vēlāk pieteiktos (parastā pieteikšanās ir iespējama, attiecīgi izmantojot Facebook norādīto tālruņa numuru vai e-pasta adresi).

2.3. Ņemot vērā, ka piekļuve, izmantojot Facebook kontu, ir atkarīga ne tikai no Sabiedrības, bet arī no tās partneriem, Sabiedrība neapņemas nodrošināt nepārtrauktu piekļuvi Tīmekļa vietnei, piekļūstot caur Facebook kontu.

2.4. Reģistrējoties vai autorizējoties Facebook kontā un atzīmējot, ka Lietotājs ir izlasījis un piekritis šiem Noteikumiem, Lietotājs apliecina, ka:

2.4.1. Lietotājs ir uzmanīgi un rūpīgi iepazinies ar šiem Noteikumiem, sapratis tos un pēc savas brīvas gribas tiem piekrīt un apņemas izmantot Tīmekļa vietni atbilstoši Noteikumos noteiktajai kārtībai un nosacījumiem;

2.4.2. Sniegtie Dati ir patiesi, precīzi un pilnīgi. Mainot vai aizpildot Datus par sevi, Lietotājam ir jāsniedz tikai pareizi Dati. Sabiedrība pildīs savus pienākumus un izmantos savas tiesības, pieņemot, ka Lietotāja sniegtie Dati ir pilnīgi un pareizi. Visus zaudējumus, kas rodas kļūdainu Datu sniegšanas rezultātā, sedz Lietotājs;

2.4.3. Reģistrācijas laikā sniegto datu vai citas būtiskas informācijas izmaiņu gadījumā Lietotājs nekavējoties mainīs datus savā profilā;

2.4.4. Ir tiesībspējīga fiziska persona (vai ir saņēmusi vecāka vai aizbildņa piekrišanu) un reģistrācijas brīdī nav alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu reibumā;

2.4.5. Piekrīt, ka pēc reģistrēšanās Tīmekļa vietnē profila Dati, kas automātiski izveidoti, pamatojoties uz sistēmas sniegtajiem Datiem, būs pieejami citiem Lietotājiem (izņemot Datus, kuru pieejamību var ierobežot pats Lietotājs vai kurus saskaņā ar Lietuvas Republikas tiesību aktiem nedrīkst publiskot bez pašas personas piekrišanas) un ka Virtuālā skola nevar būt atbildīga par šādu Datu izmantošanu;

2.4.6. Piekrīt, ka Sabiedrība apstrādās visus Lietotāja sniegtos personas datus un/vai citu informāciju un izmantos tos šo Noteikumu ieviešanas, Pakalpojumu sniegšanas, tiešā mārketinga (ja Lietotājs ir devis atsevišķu piekrišanu), statistikas un citiem mērķiem. Galvenie personas datu vākšanas, apstrādes un glabāšanas principi un procedūras ir izklāstītas Sabiedrības privātuma politikā. Sabiedrības privātuma politika ir šo Noteikumu neatņemama sastāvdaļa.

2.5. Apstiprinot reģistrāciju vai autorizējoties caur Facebook kontu, Lietotājs apstiprina, ka ir vismaz 14 gadus vecs. Ja Lietotājs ir jaunāks par 14 gadiem, reģistrācijas vai pieteikšanās brīdī, izmantojot Facebook platformu, viņš/viņa atzīst, ka viņa/viņas vecāki (adoptētāji) vai likumīgie aizbildņi ir iepazinušies ar šiem Noteikumiem un apstiprina reģistrāciju. Lietotājs arī apstiprina, ka Tīmekļa vietne iepriekš nav apturējusi Lietotāja dalību vai Lietotāja konts nav dzēsts, un Lietotāja reģistrācija un Pakalpojumu izmantošana pilnībā atbilst šiem Noteikumiem.

2.6. Lietotājs, kas jaunāks par 14 gadiem, nedrīkst patstāvīgi izveidot vai reģistrēt savu profilu Tīmekļa vietnē bez savu vecāku (adoptētāju) vai likumīgo aizbildņu atļaujas, ko viņi ir snieguši, tikai pilnībā iepazīstoties ar šiem Noteikumiem. Lietotāji vecumā no 14 līdz 18 gadiem reģistrācijas brīdī apstiprina, ka vismaz viens no vecākiem (adoptētājiem) vai likumīgais aizbildnis ir iepazinies ar šiem Noteikumiem un piekrīt tiem. Ja Lietotājs, kas jaunāks par 14 gadiem, ir uzsācis reģistrāciju bez vecāku (adoptētāju) vai likumīgo aizbildņu piekrišanas, reģistrācijas process var tikt apturēts līdz brīdim, kad vecāki (adoptētāji) vai likumīgie aizbildņi apstiprina savu reģistrāciju. Personām, kas jaunākas par 14 gadiem, ir atļauts izmantot pakalpojumus, ja Virtuālā skola pamatoti uzskata, ka personas, kas jaunāka par 14 gadiem, reģistrāciju ir apstiprinājuši tās vecāki (adoptētāji) vai likumīgie aizbildņi.

2.7. Lietotājam ir kategoriski aizliegts izmantot citu personu identitāti, norādot viltotu vārdu, uzvārdu un/vai citus Datus. Virtuālajai skolai ir tiesības aizliegt Lietotājam izmantot Tīmekļa vietni un/vai Pakalpojumus bez iepriekšēja un tūlītēja brīdinājuma. Ja rodas pamatotas aizdomas, ka šādas darbības ir radījušas vai var būt radījušas kaitējumu Virtuālajai skolai un/vai trešajām personām, un/vai publiskajām interesēm, Sabiedrībai ir tiesības nodot visus pieejamos Datus par šādu Lietotāju kompetentajām valsts iestādēm.

2.8. Lietotājs bez ierunām apņemas nodrošināt Datu konfidencialitāti un neizpaust tos trešajām personām, kā arī nodrošināt, ka neviena trešā persona nevar izmantot Datus Tīmekļa vietnes un/vai Pakalpojumu izmantošanas nolūkā un/vai citiem mērķiem. Lietotājs ir atbildīgs par jebkādām trešo personu darbībām, ja tās ir radušās Lietotāja datu izmantošanas rezultātā, un Lietotājs pilnībā uzņemas visus pienākumus un atbildību, kas izriet no vai ir saistīti ar šādām trešo personu darbībām, ko izraisa Lietotāja Datu izmantošana.

2.9. Lietotājs bez nosacījumiem piekrīt un nepārprotami apstiprina, ka viņš/viņa, nevis Virtuālā skola, ir pilnībā atbildīgs par to Datu aizsardzību un konfidencialitāti, kas nepieciešami, lai Lietotājs varētu piekļūt Tīmekļa vietnei vai citādi izmantot Pakalpojumus.

2.10. Noteikumi, kas reglamentē personas datu aizsardzību, ir izklāstīti Privātuma politikā. Izmantojot Tīmekļa vietni un/vai Pakalpojumus, Lietotājs bez nosacījumiem un nepārprotami piekrīt Privātuma politikas noteikumiem.

3. Virtuālās skolas un tās Lietotāju tiesības un pienākumi

3.1. Lietotājs saprot un piekrīt, ka, ja vēlas saņemt maksas Pakalpojumu, viņam/viņai vispirms ir jāsamaksā Virtuālajai skolai par maksas Pakalpojumiem Tīmekļa vietnē norādītajā kārtībā. Virtuālajai skolai ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji mainīt maksas Pakalpojumu izmaksu summu un apmaksas kārtību.

3.2. Virtuālā skola patur tiesības jebkurā laikā, iepriekš nebrīdinot Lietotāju, mainīt Pakalpojumus vai to individuālos noteikumus un nosacījumus, visu un jebkuru to saturu, funkcijas, kā arī jebkādu informāciju, ieskaitot to, ko sniedzis Lietotājs. Lietotājs saprot un piekrīt, ka Virtuālā skola nekad netiks saukta pie atbildības par jebkādām negatīvām sekām, ko Lietotājam rada šādas un citas līdzīgas darbības, un atsakās izvirzīt jebkādas pretenzijas pret Virtuālo skolu par šādu darbību veikšanu.

3.3. Ja Lietotājs nav apmierināts ar Virtuālajā skolā sniegtajiem maksas Pakalpojumiem, viņš 2 (divu) nedēļu laikā no Pakalpojuma pasūtīšanas un apmaksas brīža var vērsties Virtuālajā skolā ar pamatotu pieprasījumu atmaksāt par Pakalpojumu samaksāto naudu, norādot uz konkrētām nepilnībām sniegtā Pakalpojuma kvalitātē, kas Lietotāju neapmierināja un ja, viņaprāt, Pakalpojums bija nekvalitatīvs. Virtuālajai skolai ir jāsniedz Lietotājam atbilde ne vēlāk kā 2 (divu) nedēļu laikā no pamatota pieprasījuma saņemšanas dienas. Ja pieprasījums netiek apstiprināts, Virtuālā skola, atbildot uz pieprasījumu, norāda lēmuma iemeslus un pamatojumu.

3.4. Sabiedrībai, lai aizsargātu personu tiesības un leģitīmās intereses un/vai izpildītu tiesību aktu prasības un/vai Lietotāja nespēju ievērot šos Noteikumus, ir tiesības anulēt Lietotāja kontu un iznīcināt visus reģistrācijas laikā saņemtos Datus bez iepriekšēja brīdinājuma vai Lietotāja piekrišanas.

3.5. Ja Virtuālā skola konstatē, ka Lietotājs pārkāpj šo Noteikumu 3.9., 3.12. vai 3.13. punktā noteiktos pienākumus un/vai aizliegumus, tai ir tiesības anulēt Lietotāja kontu bez iepriekšēja brīdinājuma vai Lietotāja piekrišanas un neatlīdzināt maksu, ko Lietotājs samaksājis par Pakalpojumu.

3.6. Virtuālajai skolai ir tiesības jebkurā laikā uz nenoteiktu laiku ierobežot vai apturēt Lietotāja piekļuvi Tīmekļa vietnei un/vai Pakalpojumiem, nenorādot iemeslus un bez iepriekšēja brīdinājuma.

3.7. Virtuālajai skolai ir tiesības jebkurā laikā pilnībā pārtraukt Tīmekļa vietnes darbību bez iepriekšēja brīdinājuma.

3.8. Lietotājam ir tiesības jebkurā laikā atteikties no Tīmekļa vietnes un/vai Pakalpojumu izmantošanas, dzēšot savus Datus Tīmekļa vietnē norādītajā veidā. Tas neatbrīvo Lietotāju no dalības ietvaros uzņemtajām saistībām. Dalība tiek izbeigta Noteikumos noteiktajā kārtībā.

3.9. Izmantojot Tīmekļa vietni un/vai Pakalpojumus, Lietotājs:

3.9.1. stingri ievēro šajos Noteikumos noteikto kārtību un prasības;

3.9.2. nedrīkst pārkāpt Sabiedrības un trešo personu tiesības un leģitīmās intereses;

3.9.3. nedrīkst sniegt nepatiesus un/vai maldinošus datus par sevi vai citu nepareizu informāciju;

3.9.4. izmanto tikai drošus līdzekļus un ierīces elektroniskajiem sakariem un datu pārraidei;

3.9.5. nedrīkst izplatīt datorvīrusus un/vai izmantot citus pasākumus, kas varētu traucēt Tīmekļa vietnes darbību, bojāt vai iznīcināt informāciju un radīt citus bojājumus Tīmekļa vietnei vai Pakalpojumu sniegšanas procesam;

3.9.6. ievēro noteiktās un pieņemtās uzvedības un tikumības normas, trešo personu tiesības un leģitīmās intereses un tiesību aktu prasības;

3.9.7. nekavējoties informē Sabiedrību, ja Lietotājam kļūst zināms, ka viņa pieteikšanās dati tiek izmantoti vai tos var izmantot trešās personas.

3.10. Lietotājs atzīst un piekrīt, ka viņš/viņa, nevis Virtuālā skola, ir atbildīgs par visu un jebkādu informāciju, datiem, simboliem, tekstu, programmatūru, mūziku, skaņām, fotogrāfijām, attēliem, grafiku, video, sarunām, ziņojumiem, e-pastiem, dokumentiem vai jebkuru citu materiālu, ko viņš/viņa nosūta vai citādi paziņo, izmantojot Tīmekļa vietni un/vai Pakalpojumus (turpmāk tekstā - "Saturs").

3.11. Lietotājs ir informēts, ka Virtuālajai skolai nav pienākuma un tai nav noteikta prasība nodrošināt Lietotājam jebkādu īpašu Saturu (mācību materiālus, piezīmes, kopsavilkumus utt.), kas tika izmantots Pakalpojuma sniegšanas laikā un/vai tika kopīgots Pakalpojumu sniegšanas laikā.

3.12. Izmantojot Tīmekļa vietni un/vai Pakalpojumus, Lietotājam ir aizliegts:

3.12.1. izmantot Tīmekļa vietni un Pakalpojumus tādā veidā, kas var apdraudēt Tīmekļa vietnes un/vai Pakalpojumu pienācīgu darbību, to drošību, integritāti vai ierobežot citu personu iespējas izmantot Tīmekļa vietni un/vai Pakalpojumus;

3.12.2. glabāt, publicēt, nosūtīt, izplatīt vai jebkādā citā veidā pārsūtīt jebkādu aizvainojošu, apmelojošu, piedauzīgu, pornogrāfisku, draudīgu, aizskarošu, diskriminējošu vai pretēju juridiskajām prasībām, kā arī jebkuru citu saturu, kas varētu pārkāpt juridiskās prasības, tiek uzskatīta par tādu, kas pārkāpj likumā noteiktās normas, kā arī morāles normas, vai veicināt tādu rīcību, kas ir pretrunā ar juridiskajām prasībām vai rada jebkādu juridisku atbildību Virtuālajai skolai;

3.12.3. kopīgot jebkāda veida saites uz jebkādu Saturu, kas var tikt uzskatīts par zaimojošu, pornogrāfisku, aizvainojošu, draudošu, aizskarošu, diskriminējošu vai kas pārkāpj juridiskās prasības;

3.12.4. reģistrējoties Tīmekļa vietnē, izvēlēties un/vai izmantot tādu lietotājvārdu un/vai e-pasta adreses daļu, ko var uzskatīt par rupju, pornogrāfisku, aizvainojošu, draudošu, aizskarošu, diskriminējošu vai kas pārkāpj juridiskās prasības;

3.12.5. uzdoties par jebkuru citu personu vai organizāciju, tostarp, bet ne tikai, par Virtuālās skolas darbiniekiem, vai citādi maldināt par viņu attiecībām ar jebkurām personām;

3.12.6. izmantot jebkādus automatizētus līdzekļus, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar papildu datortehniku un/vai programmatūru, lai uzlabotu Tīmekļa vietnē organizēto spēļu un/vai sacensību rezultātus;

3.12.7. patstāvīgi organizēt sacensības vai reklamēt jebkāda veida produktus un/vai pakalpojumus;

3.12.8. traucēt citu Lietotāju, kuri izmanto Pakalpojumus, normālu komunikācijas gaitu, jebkādā citā veidā ietekmēt citus Lietotājus un viņu labklājību, neļaut tiem apmainīties ar Saturu.

3.13. Turklāt Lietotājs apņemas neizmantot Tīmekļa vietni un/vai Pakalpojumus, lai:

3.13.1. veiktu jebkādas darbības, kas varētu kaitēt jebkurai personai, tās īpašumam vai leģitīmajām interesēm;

3.13.2. izplatītu ar likumu aizliegtu, aizvainojošu, maldinošu, draudošu, personu tiesības pārkāpjošu informāciju vai citu līdzīga rakstura Saturu;

3.13.3. pārkāptu personu tiesības uz intelektuālo īpašumu, tostarp īpašuma autortiesības, patentu, tirdzniecības vai rūpniecisko noslēpumu vai preču zīmju tiesības;

3.13.4. reklamētu jebkādas preces un/vai pakalpojumus, kā arī lai nosūtītu jebkādus nevēlamus e-pastus, ziņojumus, paziņojumus vai citu Saturu.

3.14. Lietotājs saprot un piekrīt, ka Virtuālajai skolai nav kontroles pār citu Lietotāju vai trešo personu Saturu, ko Lietotājs var saņemt, lasīt vai citādi uzzināt, izmantojot Tīmekļa vietni un Pakalpojumus, tāpēc Virtuālā skola nenodrošina šāda Satura precizitāti, integritāti un/vai kvalitāti.

3.15. Lietotājs saprot un piekrīt, ka, izmantojot Tīmekļa vietni un Pakalpojumus, viņš/viņa nav un nevar tikt pasargāts no aizskaroša, piedauzīga vai cita satura, kas var nelabvēlīgi ietekmēt Lietotāju.

3.15.1. būs patiess, precīzs un nebūs maldinošs vai citādi mānīgs;

3.15.2. nepārkāps Virtuālās skolas vai trešo personu tiesības, tostarp, bet ne tikai, intelektuālā īpašuma tiesības, komercnoslēpumu tiesības, tiesības uz personas privātās dzīves neaizskaramību utt.;

3.15.3. nepārkāps juridiskās prasības vai citus tiesību aktus;

3.15.4. neradīs nekādas juridiskas saistības Virtuālajai skolai.

3.16. Lietotājs ir informēts un saprot, ka visas iepriekš minētās prasības un aizliegumi attiecībā uz Lietotāja darbībām un/vai uzvedību attiecas ne tikai uz Virtuālo skolu, bet arī uz visiem citiem ārējiem kanāliem un/vai platformām, kuras pārvalda Virtuālā skola vai kuras piedalās (ir konts, lapa) Virtuālajā skolā un kurām Lietotājam ir piekļuve, pateicoties dalībai Virtuālajā skolā vai izmantojot Virtuālās skolas sniegto informāciju. Ja tiek konstatēts, ka Lietotājs neievēro šo Noteikumu prasības citos ārējos kanālos un/vai platformās, kuras pārvalda Virtuālā skola vai kuras piedalās (ir konts, lapa) Virtuālajā skolā un kurām Lietotājam ir piekļuve, pateicoties dalībai Virtuālajā skolā vai izmantojot Virtuālās skolas sniegto informāciju, Virtuālajai skolai jebkurā laikā ir tiesības izmantot pasākumus, kas aprakstīti 3.5.-3.7. punktā.

3.17. Lietotājs saprot, ka viņš/viņa, nevis Virtuālā skola, ir atbildīgs par visu un jebkuru Saturu, ko Lietotājs nosūtījis, skatījis, uzglabājis vai izplatījis, izmantojot Tīmekļa vietni un/vai Pakalpojumus.

3.18. Virtuālā skola patur tiesības pēc saviem ieskatiem dzēst un modificēt visus Lietotāja komentārus, nepaziņojot par to viņam/viņai.

3.19. Virtuālā skola un Lietotājs vienojas, ka gadījumā, ja Lietotājs pārkāpj kādu no šo Noteikumu nosacījumiem, Virtuālajai skolai ir tiesības jebkurā laikā, pilnībā vai daļēji, ierobežot Lietotāja iespējas jebkādā veidā izmantot Tīmekļa vietni un/vai visus vai kādu no Pakalpojumiem un pieprasīt zaudējumu atlīdzību.

3.20. Virtuālā skola var nodrošināt Lietotājiem piekļuvi noteiktām Tīmekļa vietnes funkcijām un rīkiem, ar kuriem Lietotājs var piešķirt Pasniedzējam piekļuvi savam kontam. Šī funkcija ir paredzēta, lai Lietotājs varētu piešķirt jebkuram citam Tīmekļa vietnes lietotājam (turpmāk tekstā - "Pasniedzējs") piekļuvi tā darbību Memby pārbaudei, lai Pasniedzējs varētu nodrošināt Lietotājam atbilstošas un mērķētas konsultācijas un apmācību, ņemot vērā piekļuvi piešķīrušā Lietotāja darbības rādītājus. Šajos Noteikumos un nosacījumos "Pasniedzējs" ir jebkurš cits Virtuālās skolas Lietotājs, kuram ir piešķirta piekļuve jebkura cita Lietotāja kontam.

3.21. Uz Pasniedzēju, kā arī Lietotāju attiecas visi šajos Noteikumos norādītie noteikumi. Kad piekļuve Lietotāja kontam ir iegūta, Pasniedzējam nodrošinātās funkcijas un rīkus var izmantot tikai, lai nodrošinātu atbilstošu apmācību, konsultācijas vai citu izglītojošu atbalstu reģistrētajam Virtuālās skolas Lietotājam, kuram ir konts, kas izveidots un pastāv saskaņā ar šiem Noteikumiem. Pasniedzējam ir aizliegts izveidot un reģistrēt kontu citam Lietotājam. Pasniedzējam ir jāpaskaidro, un viņš/viņa saprot, ka personas, kas jaunāka par 14 gadiem, reģistrācijai un konta izveidei ir nepieciešama viņa/viņas vecāku (adoptētāju) vai likumīgo aizbildņu piekrišana, tāpēc Pasniedzējs nevar dot savu piekrišanu reģistrācijai un konta izveidei vecāku (adoptētāju) vai likumīgo aizbildņu vietā personai, kas jaunāka par 14 gadiem.

4. Intelektuālā īpašuma aizsardzība

4.1. Visas tiesības uz Tīmekļa vietni un tās darbiem aizsargā Lietuvas Republikas likumi un citi tiesību akti. Ir stingri aizliegts kopēt tekstus, fotogrāfijas, logotipus, reklāmkarogus un jebkurus citus dizaina elementus, lai tos izmantotu komerciāliem vai citiem mērķiem, kas pārkāpj Sabiedrības vai trešo personu tiesības un likumīgās intereses.

4.2. Visas preču zīmes, kas parādās vietnē, ir Virtuālās skolas īpašums, vai arī Virtuālā skola tās izmanto, pamatojoties uz līgumiem vai citiem juridiskiem darījumiem, kas noslēgti ar preču zīmju likumīgajiem īpašniekiem.

5. Saites uz citām vietnēm

5.1. Šī Tīmekļa vietne var saturēt saites uz citām tīmekļa vietnēm, kas ļauj Lietotājam atstāt šo vietni, lai iegūtu trešo personu informāciju, vai arī šajā Tīmekļa vietnē var tikt nodrošināta trešo personu informācija (turpmāk tekstā - "Saistītās vietnes").

5.2. Sabiedrība nevar modificēt, atjaunināt vai kontrolēt Saistīto vietņu saturu un tādēļ neuzņemas atbildību par tajās ietvertā satura pareizību.

5.3. Lietotājam jāņem vērā, ka uz Saistītajām vietnēm var attiekties no Tīmekļa vietnes, privātuma politikas, sīkdatņu politikas, personas datu apstrādes un citiem noteikumiem atšķirīgi noteikumi un nosacījumi.

6. Virtuālās skolas pienākumi

6.1. Virtuālā skola neapņemas nodrošināt nepārtrauktu šīs Tīmekļa vietnes darbību un/vai Pakalpojumu sniegšanu, jo to darbību (sniegšanu) var ietekmēt arī faktori, kas nav atkarīgi no Virtuālās skolas gribas. Virtuālā skola apņemas darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu netraucētu Tīmekļa vietnes darbību un Pakalpojumu sniegšanu, taču jebkurā gadījumā nav atbildīga par sekām, kas izriet no iepriekš minētajiem darbības traucējumiem.

6.2. Gadījumos, kad no Lietotāja un Virtuālās skolas neatkarīgu iemeslu vai citu apstākļu dēļ Lietotājs nevar izmantot maksas Pakalpojumu sinhronā veidā (reālā laikā), Virtuālā skola apņemas sniegt Lietotājam līdzvērtīgu maksas Pakalpojumu asinhronā veidā (video).

6.3. Ja vien Lietuvas Republikas tiesību aktos un šajos Noteikumos nav noteikts citādi, Virtuālā skola nav un nebūs atbildīga par Tīmekļa vietnes darbības traucējumiem un/vai Pakalpojumu sniegšanu un no tā izrietošajiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas nodarīts Lietotājam vai trešajām personām.

6.4. Gadījumi, kad Virtuālā skola uz laiku, bet ne ilgāk kā uz 24 (divdesmit četrām) stundām, ierobežo piekļuvi Tīmekļa vietnei remonta, uzlabojumu un citu līdzīgu gadījumu dēļ un ja Virtuālā skola ne vēlāk kā 2 (divas) kalendārās dienas pirms šādiem gadījumiem informē Lietotāju, tie netiks uzskatīti par Tīmekļa vietnes darbības traucējumiem.

6.5. Lietotājs saprot un piekrīt, ka, ja vien Lietuvas Republikas tiesību aktos un šajos Noteikumos nav noteikts citādi, Pakalpojumi tiks sniegti bez jebkāda apstiprinājuma vai garantijas, ka Tīmekļa vietne darbosies un Pakalpojumi tiks sniegti pareizi un savlaicīgi, bez traucējumiem, kvalitatīvi, pilnībā vai ka tas neradīs negatīvas sekas Lietotājam vai trešajām personām.

6.6. Virtuālā skola nav atbildīga par jebkādu kaitējumu un/vai zaudējumiem, kas Lietotājam var rasties, izmantojot Tīmekļa vietni un/vai Pakalpojumus un jebkādā citā veidā augšupielādējot, nosūtot, pārsūtot vai padarot publiski pieejamu jebkādu Saturu.

6.7. Lietotājs saprot un piekrīt, ka Virtuālā skola nav atbildīga par jebkādu Saturu, kuram piekļūst Lietotājs vai citas trešās personas, kamēr Lietotājs izmanto Tīmekļa vietni un/vai Pakalpojumus, tostarp, bet ne tikai, par jebkādām kļūdām vai neatbilstībām šādā Saturā, zaudējumiem vai kaitējumiem, kas radušies attiecīgā Satura vai šāda Satura publicēšanas, saņemšanas, nosūtīšanas vai citādas pārsūtīšanas rezultātā Pakalpojumu izmantošanas laikā.

6.8. Virtuālā skola negarantē, ka Tīmekļa vietne darbosies pareizi un bez pārtraukuma Lietotāja izmantotajā ierīcē (datorā, viedtālrunī utt.) un ka tās Saturs tiks atspoguļots pareizi.

6.9. Lietotājs saprot un piekrīt, ka, ja vien Lietuvas Republikas tiesību aktos un šajos Noteikumos nav noteikts citādi, Virtuālā skola nekad un jebkāda iemesla dēļ nevar tikt saukta pie atbildības par visām un jebkādām tās darbībām vai bezdarbību, kas saistīta ar Lietotāja Tīmekļa vietnes un/vai Pakalpojumu izmantošanu un atbilstību šiem Noteikumiem. Lietotājs uzņemas pilnu atbildību par jebkādiem kaitējumiem vai zaudējumiem, kas viņam/viņai vai trešajām personām jebkādā veidā var rasties Tīmekļa vietnes un/vai Pakalpojumu izmantošanas rezultātā.

6.10. Lietotājs apņemas nodrošināt, ka Virtuālajai skolai nekad neradīsies nekādas juridiskas saistības, pienākums maksāt, kompensēt vai citādi atlīdzināt jebkādus zaudējumus, kaitējumu vai citus izdevumus, kas radušies, Lietotājam izmantojot Tīmekļa vietni un/vai Pakalpojumus.

​7. Pakalpojumu lietošana un rēķinu izrakstīšana par tiem

7.1. Lai izmantotu maksas Pakalpojumus, Lietotājam ir jāizvēlas viena no Tīmekļa vietnē piedāvātajām Pakalpojumu paketēm, tādējādi iegādājoties dalību Memby (turpmāk tekstā - "Dalība").

7.2. Dalība ir pieejama uz nenoteiktu laiku, izņemot Noteikumos norādītajos gadījumus, un līdz brīdim, kad tā tiek izbeigta Noteikumos noteiktajā kārtībā. Dalība var tikt apturēta Noteikumos norādītajos gadījumos.

7.3. Lietotājs var izvēlēties nenoteiktu Dalību bez minimālā saistību perioda, lai izmantotu iegādāto Pakalpojumu Paketi (turpmāk tekstā - "Dalība bez plāna"), vai Dalību ar minimālo saistību periodu, lai izmantotu iegādāto Pakalpojumu paketi (turpmāk tekstā - "Dalība ar Plānu").

7.4. Izvēloties Dalību ar plānu, Lietotājs apņemas izmantot Pakalpojumu paketi uz laiku, kas nav īsāks par attiecīgajā Dalības plānā norādīto. Ja Lietotājs izvēlas Dalību ar Plānu, Pakalpojuma pasūtīšanas brīdī Tīmekļa vietnē norādītās atlaides tiek piemērotas visīsākajam periodam, kurā Lietotājs apņemas izmantot attiecīgo Dalības plānu (turpmāk tekstā - "Atlaides").

7.5. Dalība tiek uzsākta un pakalpojumi saskaņā ar to sākas no dienas, kad Virtuālās skolas kontā ir veikts maksājums par attiecīgo Pakalpojumu plānu.

7.6. Viens Dalības maksas periods ir 30 (trīsdesmit) dienas ("Maksājumu periods"). Maksājumu periodi var nesakrist ar mēneša kalendārajām dienām. Tīmekļa vietnē un Noteikumos ir paredzēts, ka vienā mēnesī ir 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas, ja vien nav skaidri norādīts citādi.

7.7. Lietotājs var norēķināties par Dalību, izmantojot šādus maksājuma veidus:

7.7.1. Kredītkarte vai debetkarte;

7.7.2. Elektroniskais bankas maksājums.

7.8. Tīmekļa vietnē ir norādītas kartes un elektroniskās bankas maksājumu veidi, kas tiek pieņemti. Dažādiem maksājumu plāniem var piemērot tikai vienu no Tīmekļa vietnē norādītajiem maksājuma veidiem.

7.9. Maksājot ar maksājumu karti, regulārie maksājumi tiek veikti par vienu Maksājuma periodu. Pirmais maksājums tiek veikts par kārtējo Maksājumu periodu, un nākamais maksājums tiek veikts par vienu nākamo Maksājumu periodu. Maksājot ar karti, Lietotājs piekrīt, ka regulārie maksājumi tiks veikti, katru mēnesi pirms katra jauna Maksājumu perioda sākuma iekasējot attiecīgo maksu no Lietotāja maksājumu kartes bez atsevišķas Lietotāja piekrišanas. Virtuālajai skolai ir tiesības iekasēt maksu no Lietotāja kartes līdz attiecīgā Maksājumu perioda sākumam. Parasti maksa no maksājumu kartes tiks iekasēta dienu pirms jaunā Maksājumu perioda sākuma. Izvēloties šo maksājuma veidu, Lietotājs apņemas nodrošināt, ka maksājuma pieprasījuma iesniegšanas brīdī bankai vai maksājumu iestādei attiecīgā summa ir pieejama Lietotāja kontā. Ja maksājumu nevar iekasēt no Lietotāja kartes, Lietotāja Dalība tiek apturēta, beidzoties Maksājumu periodam, par kuru Lietotājs ir samaksājis. Lai atjaunotu Dalību, Lietotājam ir jāsazinās ar Virtuālo skolu, izmantojot Tīmekļa vietnē norādītos kontaktus.

7.10. Norēķinoties ar elektroniskās bankas maksājumu, ir jāapmaksā visi Maksājumu periodi, par kuriem Lietotājs apņemas izmantot attiecīgo Dalību ar plānu visīsākajā laika periodā. Pēc šī maksājuma veida izvēles un pēc attiecīgo Maksājumu periodu beigām, lai turpinātu izmantot Pakalpojumus, Lietotājam ir jāiegādājas jauns Pakalpojumu plāns, t.i., šajā gadījumā Dalība nav uz nenoteiktu laiku.

7.11. Iegādātie Pakalpojumi Lietotājam ir pieejami tikai tajā Maksājumu periodā, par kuru ir veikts maksājums.

7.12. Beidzoties Lietotāja Dalības plānā norādītajam minimālajam periodam, kura laikā viņš/viņa ir apņēmies izmantot attiecīgo Dalības plānu, Dalība pāriet uz nenoteiktu laiku. Ja Dalība pāriet uz nenoteiktu laiku vai ja ir izvēlēta Dalība bez plāna, Lietotājs maksā par Pakalpojumu paketi, kurā ietilpst Dalība, saskaņā ar cenām, kas ir spēkā Tīmekļa vietnē norādītajā attiecīgajā Maksājumu periodā, bez Atlaides, t.i., Pakalpojuma paketes rezervēšanas brīdī spēkā esošo cenu vietā tiek piemērotas Tīmekļa vietnē norādītās Pakalpojuma paketes jaunās cenas.

7.13. Lietotājam ir tiesības jebkurā laikā pārtraukt dalību, sazinoties ar Virtuālo skolu, izmantojot Tīmekļa vietnē norādītos kontaktus. Dalība tiek izbeigta, beidzoties Maksājumu periodam, kura laikā Lietotājs ir pārtraucis Dalības abonēšanu. Par šo Maksājumu periodu Lietotājam nevar tikt atmaksāta nauda, un viņam ir tiesības izmantot pasūtīto Pakalpojumu paketi līdz Maksājumu perioda beigām.

7.14. Pārtraucot Dalību ar plānu pirms īsākā perioda beigām, kurā Lietotājs ir apņēmies izmantot attiecīgo Pakalpojumu paketi, Lietotājs apņemas atgriezt (samaksāt) Virtuālajai skolai visas Lietotājam saskaņā ar attiecīgo Pakalpojumu paketi piemērotās Atlaides, tai skaitā par kārtējo Maksājumu periodu. Iepriekš minētā prasība netiek piemērota, ja Dalības izbeigšana stājas spēkā pēc īsākā perioda beigām, kurā Lietotājs ir apņēmies izmantot attiecīgo Pakalpojumu paketi. Gadījumā, ja Lietotājs ir veicis priekšapmaksu par visiem Maksājumu periodiem, par kuriem viņš ir apņēmies izmantot attiecīgo Pakalpojumu paketi visīsāko laiku, un visi šādi Maksājumu periodi vēl nav beigušies, Lietotājam pārtraucot Dalību, Lietotājam tiek atgriezta maksa par Maksājumu periodiem, kas vēl nav sākušies, pēc tam, kad ir ieturēta maksa par kārtējo Maksājumu periodu un Maksājumu periodiem pirms Dalības izbeigšanas, kā arī Lietotājam piešķirtās Atlaides, tai skaitā par Maksājumu periodu, kurā Lietotājs ir pārtraucis Dalību. Ja minimālais periods, kurā Lietotājs ir apņēmies izmantot Pakalpojumus, jau ir beidzies vai ja Dalības izbeigšana stājas spēkā pēc šāda perioda beigām, naudu par Maksājumu periodiem pirms Dalības izbeigšanas, ieskaitot Maksājumu periodu, kurā Dalība ir izbeigta, neatmaksā.

7.15. Lietotājam ir tiesības apturēt Dalību vienu reizi vasaras laikā no 1. jūnija līdz 31. augustam. To var izdarīt laika posmā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, sazinoties ar Tīmekļa vietni, izmantojot Tīmekļa vietnē norādītos kontaktus, un laika posmā no 1. jūlija līdz 31. augustam, aktivizējot Dalības apturēšanu Tīmekļa vietnē. Lietotājam ir tiesības atsākt Dalību jebkurā laikā minētajā periodā, bet Dalība nevar tikt apturēta otrreiz minētajā periodā. Visos gadījumos Dalība tiek automātiski atjaunota 1. septembrī. Lietotājam nav jāveic maksājumi par periodu, kurā Dalība ir apturēta. Tomēr nauda, kas samaksāta par Maksājumu periodiem, kas bija daļa no Dalības apturēšanas perioda, Lietotājam netiek atmaksāta – tā tiek ieskaitīta Maksājumu periodos pēc Dalības atjaunošanas, un Dalība tiek atjaunota uz attiecīgo periodu.

7.16. Aktīvās nodarbības nenotiek skolēnu brīvdienās, bet Tīmekļa vietnē Lietotājam ir pieejami citi Pakalpojumu paketē iekļautie Pakalpojumi. Šie Pakalpojumi nav pieejami Dalības apturēšanas periodā.

7.17. Laika posmā no 24. decembra līdz 1. janvārim (Tīmekļa vietnes ziemas brīvdienu periodā) aktīvās nodarbības Tīmekļa vietnē nenotiek, un šajā laikā attiecīgais Maksājumu periods tiek pagarināts.

7.18. Virtuālajai skolai ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji mainīt Pakalpojumu un Pakalpojumu pakešu cenas un apmaksas kārtību. Šādas izmaiņas neattiecas uz kārtējo Maksājumu periodu, kā arī uz jebkuru Dalības ar plānu periodu, kura laikā Lietotājs ir apņēmies Pakalpojumu paketi izmantot pēc iespējas īsāku laiku.

8. Sīkdatņu politika

8.1. Sabiedrība Tīmekļa vietnē izmanto sīkdatnes, lai atšķirtu Lietotājus no citiem Tīmekļa vietnes lietotājiem. Tādā veidā Sabiedrība var nodrošināt patīkamāku pieredzi Lietotājiem, kuri pārlūko Tīmekļa vietni, kā arī uzlabot pašu Tīmekļa vietni. Detalizētāka informācija par izmantotajām sīkdatnēm un mērķiem, kādiem tās tiek izmantotas, atrodama Sīkdatņu politikā.

9. Informatīvo ziņojumu nosūtīšana

9.1. Virtuālā skola nosūta Lietotājam visus informatīvos ziņojumus, prasības, pieprasījumus un citu informāciju reģistrācijas procesa laikā uz Lietotāja norādīto e-pasta adresi vai izmantojot citus līdzekļus (SMS), ar kuriem Lietotājs ir sasniedzams, ņemot vērā Lietotāja izmantotos Pakalpojumus. Tiek uzskatīts, ka Lietotājs ir saņēmis visu informāciju, kas Lietotājam nosūtīta saskaņā ar šiem Noteikumiem, nākamajā dienā pēc tās nosūtīšanas.

9.2. Lietotājs piekrīt, ka reģistrācijas laikā norādītais tālruņa numurs tiks izmantots saziņai starp Virtuālo skolu un Lietotāju, lai nosūtītu īsziņas (informācijai par nodarbībām, stundu atgādinājumiem utt.). Saziņa starp Virtuālo skolu un Lietotāju var tikt pārtraukta jebkurā laikā, kad Lietotājs atbild uz saņemto īsziņu ar "STOP". Šajā gadījumā visa attiecīgā informācija Lietotājam tiks nosūtīta tikai uz reģistrācijas laikā norādīto e-pasta adresi.

9.3. Virtuālā skola nav atbildīga par jebkādiem un visiem interneta savienojuma, e-pasta pakalpojumu sniedzēju, tīklu traucējumiem vai jebkādiem citiem iemesliem, kuru dēļ Lietotājs nesaņem informāciju vai apstiprinājuma e-pastus no Virtuālās skolas. Līdzēji vienojas, ka Lietotājam nosūtītā e-pasta vai cita ziņojuma kopijas glabāšana Virtuālās skolas serverī (datu bāzē vai citā ierīcē, kurā tiek glabāta attiecīgā informācija) ir atbilstošs pierādījums jebkādas informācijas nosūtīšanai Lietotājam.

9.4. Lietotājs visus paziņojumus, prasības, pieprasījumus un jautājumus nosūta uz kontaktadresēm, kas norādītas Tīmekļa vietnes sadaļā Kontakti, vai izmantojot interaktīvo tērzēšanas logu, uz kuru saite ir norādīta Tīmekļa vietnē.

10. Nobeiguma noteikumi

10.1. Uz Noteikumu izpildi un interpretāciju attiecas Lietuvas Republikas tiesību akti.

10.2. Virtuālā skola un Lietotājs vienojas, ka Virtuālā skola var jebkurā laikā nodot savas tiesības un pienākumus, kas izriet no šiem Noteikumiem, trešajām personām bez Lietotāja piekrišanas. Šādas nodošanas gadījumā Virtuālā skola informēs Lietotājus, Tīmekļa vietnē sniedzot informāciju par nodošanu.

10.3. Virtuālajai skolai ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji grozīt un/vai papildināt šos Noteikumus. Noteikumu grozījumi un/vai papildinājumi stājas spēkā pēc to publicēšanas Tīmekļa vietnē. Ja Lietotājs turpina izmantot Tīmekļa vietni un/vai Pakalpojumus pēc Noteikumu grozījumu un/vai papildinājumu publicēšanas, tiek uzskatīts, ka Lietotājs ir nepārprotami piekritis visiem Noteikumu grozījumiem un/vai papildinājumiem. Ja Lietotājs nepiekrīt grozītajiem un/vai papildinātajiem Noteikumiem, viņš zaudē tiesības izmantot Tīmekļa vietni un/vai Pakalpojumus.

10.4. Virtuālā skola un Lietotājs piekrīt, ka šie Noteikumi ir noteicošie pār visiem Lietotājam Tīmekļa vietnē pieejamo Pakalpojumu skaidrojumiem un aprakstiem, kā arī ka visi strīdi starp līdzējiem tiks risināti saskaņā ar šiem Noteikumiem.

10.5. Ja kāds no Noteikumu nosacījumiem zaudē spēku vai tiek atzīts par spēkā neesošu, pārējie Noteikumu nosacījumi paliek spēkā.

10.6. Visi strīdi, kas saistīti ar šiem Noteikumiem, tiek risināti pārrunu ceļā. Domstarpību gadījumā strīdi tiek risināti saskaņā ar Lietuvas Republikas tiesību aktiem.